Stratejik Amaçlar (2019-2023) - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Stratejik Amaçlar (2019-2023)

                                           1.  EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN NİTELİĞİNİ GELİŞTİRMEK

Stratejik hedefler

Stratejiler

Performans göstergeleri

LİSANS

DERSLERİNİN NİTELİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Fiziki şartların geliştirilmesi amacıyla gerek pratik gerekse teorik dersler için üniversiteden verilen eğitimin kalitesine uygun olarak daha fazla yer ve sınıf talep edilmesi

Sınıf sayısının artması

Dış bölümlerden alınan derslerin içeriklerinin dönemin başında dersi verecek olan öğretim üyesi ile konuşularak gözden geçirilmesi ve dersin fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitimine uygun olarak modifiye edilmesi

Bölüm başkanlığı takibinde çalışmaları Gerçekleşti-gerçekleşmedi

Temel bilimler derslerinin ve dışarıdan alınan derslerinin devamlılığının sağlanması ve gerektiğinde eksik kalınan konuların öğretim üyeleri tarafından tespit edilip değerlendirilmesi ve eksikliklerin tamamlanması

Temel bilimler derslerinin ve dışarıdan alınan derslerin ders asistanı tarafından takibi ve eksik derslerin belirlenmesi

Pratik derslerde öğretim üyelerine düşecek öğrenci sayılarının azaltılması için öğretim üyesi sayısının artırılması,

Bölüm başkanlığı takibinde Gerçekleşti-gerçekleşmedi

Erasmus ve ulusal değişim programlarının öğrenciye anlatılıp tanıtılması

Erasmus ve diğer değişim programlarına yönelik bilgi düzeyinin öğrenci anketi ile değerlendirilmesi

 Performansın ve motivasyonun artırılması için elemanlarına yönelik teşvik ve ödül sisteminin getirilmesi

Ders değerlendirme anket sonuçlarına göre öğretim üyelerine teşekkür yazısı, en iyi not alan öğrencinin ailesine teşekkür yazısı ve öğrencinin panodan duyurulması

Pratik derslerde kullanılan cihazların fonksiyonel hale getirilmesi, sayılarının artırılması

Yetersiz pratik ders araçlarının her bir ders için belirlenmesi, Bölüm başkanlığının destek vermesi, gerçekleşip gerçekleşmediği

KLİNİK STAJLARIN NİTELİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Artan öğrenci sayısı göz önünde bulundurularak Fizyoterapi ve Rehabilitasyon stajlarının çeşitlendirilmesi ve kurum dışı stajların yapılandırılması

Lisans eğitim komisyonunun çalışmalarının raporlanması ve yeni düzenlemelerin akademik kurul onayı ile yürürlüğe konması ve öğrencilerin dönem sonunda yeni düzenlemeye ilişkin geri bildirimlerinin alınması. Gerçekleşti-gerçekleşmedi

Klinik uygulama dersi bünyesinde çeşitliliği arttırmak amacıyla kurum dışı stajlarının yapılandırılması

Lisans eğitim komisyonunun çalışmalarının raporlanması ve yeni düzenlemelerin akademik kurul onayı ile yürürlüğe konması ve öğrencilerin dönem sonunda yeni düzenlemeye ilişkin geri bildirimlerinin alınması. Gerçekleşti-gerçekleşmesi

EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ

Derslerin çok yönlü işlenebilmesi için materyal oluşturma, temelde olan öğrenme psikolojisi bilgisi sayesinde hedef gruba ulaşabilme, dersin amacına uygun olarak içeriğini ve anlatım şeklini belirleyebilme ve değerlendirme yöntemlerini seçebilme yeteneklerinin geliştirilmesi için öğretimde görevli ve görevli olması muhtemel tüm personelin eğiticilerin eğitimi kursunu almalarının sağlanması

Eğiticilerin eğitimi programı oluşturulması için üniversite yönetiminden destek talebi, katılan öğretim üyesi sayısının belirlenmesi ve her yıl belli bir oranda iyileştirme

BÖLÜM DIŞI BİRİMLER İLE YAPILAN ORTAK ÇALIŞMALARI ARTIRMA

Her yıl her ünitenin en az bir dış birimle ortak yapılmak koşuluyla bir proje başvurusu yapması ya da bir makale yayınlaması

Gerçekleşti-gerçekleşmedi

ÖĞRENCİLERİN SOSYAL BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Birinci sınıftan itibaren öğrencilerin sosyal topluluklar kurmaları ve proje geliştirmeleri için teşvik edilmesi

Dönem koordinatörlerinin her akademik yılın başında bilgilendirme toplantıları yapması

Öğrencilerin sosyal topluluklar ve proje çalışmaları için fiziki ortam sağlanması

Bölüm başkanlığı takibinde Gerçekleşti-gerçekleşmedi

 

 

2. Üniversitenin Faaliyetlerinde Verimli Ve Etkin Olabilmek İçin Yönetim Sistemini Oluşturmak

Stratejik hedefler

Stratejiler

Performans göstergeleri

ÜNİVERSİTEMİZİN FAALİYETLERİNDE SÖZ SAHİBİ VE FARK EDİLEBİLİR OLMAK

Üniversite komisyonlarında etkili ve verimli şekilde görev almak

Üniversitemiz ve fakültemizin komisyonlarında çalışan öğretim üyelerinin sayısının tespit edilmesi, öğretim üyelerinin en az 1 en fazla 2 komisyonda görev almalarının sağlanması, bu katılımlarının %30 oranında arttırılması ve bu komisyonlarda görev yapan öğretim üyelerinin verdiği geri dönüş raporlarının takip edilmesi.

Üniversitenin akademik ve sosyal faaliyetlerine katılımı öğrenci, öğretim elemanı ve personel seviyesinde arttırmak

Öğrenci ve öğretim elemanının katıldığı akademik ve sosyal faaliyetlerinin sayısının belirlenmesi ve her yıl %5 artış sağlamak

Bölümümüz öğretim üyelerinin eğitim ve sağlık politikalarını belirleyen kurumlarda (Yüksek Öğretim Kurumu, Tübitak, Kalkınma Bankası, SGK, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı vs.) görev alabilmelerini sağlayabilmek

Bölümümüz öğretim üyelerinin eğitim ve sağlık politikalarını belirleyen kurumlarda görev alma sayısının belirlenmesi, raporların iletilmesi

 

KURUMSAL KİMLİK VE AİDİYETİN GELİŞTİRİLMESİ VE KORUNMASI

Bölümdeki komisyonların düzenli olarak akademik kurula ve bölüme bilgilendirme yapması

Gerçekleşti-gerçekleşmedi

Uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliği programlarının teşvik edilmesi

Gerçekleşti-gerçekleşmedi

Her yıl bölüm faaliyetlerinin internet üzerinden ilanı

Gerçekleşti-gerçekleşmedi

Mezunlar ile iletişimin arttırılması

Gerçekleşti-gerçekleşmedi

Öğrenciler için sosyal etkinliklerin artırılması ve fiziksel mekanların geliştirilmesi

Öğrenciler için gerçekleştirilen sosyal etkinlik sayılarının belirlenmesi Gerçekleşti-gerçekleşmedi

ULUSAL TANINIRLIĞIN ARTTIRILMASI

Ülkemizde gelişmeye açık olan sağlık turizminde görev almak

Ulusal sağlık turizmi politikalarında aktif rol alma sayısı

Mevcut stratejileri yenileyerek fizyoterapi eğitimindeki üst sıralardaki yerimizi sürdürmek ve geliştirmek

Eğitim programlarımızı her yıl gereksinime göre güncellemek

Toplumsal projeler üretmek (sağlığı geliştirici, sosyal sorumluluk projeleri vs.)

Üretilen toplumsal proje sayısının belirlenmesi

Bölüm faaliyetlerini toplumla paylaşmak

Medya ve sosyal medya aracılığıyla paylaşılan faaliyetlerin sayısının belirlenmesi

Eğitimde akredite olmak

Bölümümüzde ulusal akreditasyon için tamamlanan çalışmalar

ULUSLARARASI TANINIRLIĞIN ARTIRILMASI

Uluslararası kongre düzenlemek ya da uluslararası bir kongreye ev sahipliği yapmak

2 yılda 1 en az 1 uluşlararası kongre düzenlemek

Uluslararası indexlere giren yayın ve atıfları artırmak

Uluslararası indexlere giren yayın ve atıfların sayısının belirlenmesi

Öğrenci, öğretim üyesi ve personelin değişim programlarına katılımını teşvik etmek

Değişim programlarına katılan öğrenci, öğretim üyesi ve personel sayısının belirlenmesi

Çok merkezli ve uluslu projelerde partner olmak

Partner olunan çok merkezli araştırmaların sayısının belirlenmesi

 

 

                           3. BÖLÜM FAALİYETLERİ AÇISINDAN YÖNETİM SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA OLANAKLAR

Stratejik hedefler

Stratejiler

Performans göstergeleri

-Makale ve proje yazımı ile ilgili eğitimlerin desteklenmesi

MAKALE YAZIM İÇİN ÜNİVERSİTENİN OLUŞTURDUĞU EĞİTİME KATILIM İÇİN TEŞVİK ETME

Sınıf sayısının artması

Bilimsel çalışmalar için kurum dışı teknolojik bilimsel destek alınması (teknokent, santez, organize sanayi vb..)

- Bilimsel çalışmalar için kurum dışı teknolojik projelerin üretilmesi

Ortak proje sayısıNIN ARTTIRILMASI

Bilimsel faaliyetlerin kişilerin ulaşabileceği bir ortamda duyurulması

-Web sitesi ve duyuru panosunun oluşturulması

Duyuru yapılması Gerçekleşti-gerçekleşmedi

İDARİ

Stratejik hedefler

Stratejiler

Performans göstergeleri

-İdari ve akademik personelin etkin iletişiminin sağlanması

Akademik ve idari personeli birleştirici etkinliklerin düzenlenmesi

Gerçekleşti-gerçekleşmedi

-İdari personelin görev ve yetkinliklerinin herkes tarafından bilinmesi

Kişilerin görev dağılımlarının tanımlanması ve tüm personele duyurulmas

Gerçekleşti-gerçekleşmedi

EĞİTİM (AKADEMİK)

Asistan rotasyonlarının oluşturulup eğitici üniversite şartlarının gerçekleştirilmesi

-Rotasyon şartlarının ve kurallarının belirlenmesi

Gerçekleşti-gerçekleşmedi

EĞİTİM (ÖĞRENCİ)

Yeni gelen öğrencilerin yönetmelikler, idari süreçler, koşullar, ders alma- bırakma, krediler vb. Konularında bilgilendirilmesi

-Dönem koordinatörlerinin çalışmasının başlatılması ile bu sorunun çözümü için şema geliştirilmesi

Dönem 1 Öğrencilerinin Güz dönemi sonrası değerlendirilmesi

-Eğitimin daha az sayıda öğrenciyle daha nitelikli hale getirilmesi için olanakların artırılması

Yeni şubelerin ve yeni eğitim binalarının kullanılması - Kontenjanların azaltılması için çalışma yapılması

Gerçekleşti-gerçekleşmedi

Lisans eğitimi veren dış hocaların derslere düzenli katılımının sağlanması

İlgili bölümlere yazı yazılarak sorunun bildirilmesi

Gerçekleşti-gerçekleşmedi

-Araştırma görevlilerinin sorumluluk almaktan kaçınma davranışlarının önlenmesi

Araştırma görevlilerinin takibinin sağlanması

Hocaların araştırma görevlisi değerlendirme anketi oluşturması

Gerçekleşti-gerçekleşmedi

 

 

4.ARAŞTIRMA KAPASİTELERİNİ, OLANAKLARINI GELİŞTİRMEK VE ARAŞTIRMAYI TEŞVİK ETMEK

Stratejik hedefler

Stratejiler

Performans göstergeleri

Araştırma kapasitesinin arttırılması için fiziki şartların idealleştirilmesi

İdari makamlara bu konudaki talebin bildirilmesi

Gerçekleşti-gerçekleşmedi

Teknolojik engellerin ortadan kaldırılması

Objektif değerlendirme yöntemlerinin kullanılacağı cihazların proje ile temin edilmesi

Kabul edilen proje sayısı

Bölüm bünyesindeki tüm araştırma materyallerinin ortak kullanıma sunulması, erişilebilirliğinin arttırılması

Araştırma laboratuvarı oluşturularak, kullanım saatlerinin randevular ile düzenlenmesi

Gerçekleşti-gerçekleşmedi

Araştırmayı teşvik etmek amacıyla bölüm içi iletişim ve koordinasyonun arttırılması

1.Akademik personel kullanımına açık “intranet” sisteminin kurulması

 2. Yapılan tezlerin ve projelerin bölümce oluşturulan online bir veri tabanına kayıt edilerek arşivlenmesi

3. Kongre ve bilimsel toplantı duyurularının doğru zamanda ulaşması (İlgili gruplar kendi alanları ile ilgili kongre ve sempozyum tarihlerini idareye bildirecektir)

1.Aktif kullanan üye sayısı

2- Gerçekleşti-gerçekleşmedi

3-Gerçekleşti gerçekleşmedi

Öğretim elemanlarının bilimsel araştırmalara motivasyonunun arttırılması

1. Her yıl bir önceki yıl içerisinde SCI kapsamındaki yayınların etki büyüklüğü toplamı en fazla olan araştırmacıların (2 öğretim üyesi, 2 araştırma görevlisi olmak üzere) ödüllendirilmesi

Makale Sayısı, proje sayısı